Image without description

Hinnasto

Kun­to­tar­kas­tus­ten mat­ka­kus­tan­nuk­set Joen­suun ta­lou­sa­lueel­la ja Itä-Suo­men alueel­la si­säl­ty­vät hin­toi­hin. Kor­vauk­set pi­dem­mis­tä mat­kois­ta so­vi­taan erik­seen.

Palveluhinnasto (alv. 24 %)

Tu­los­tus­hin­nas­to (pdf) Ver. 1.04

Suun­nit­te­lu­pal­ve­lut So­vi­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti Tapaus­kohtainen Ota yhteyttä
Val­von­ta So­vi­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti Tapaus­kohtainen Ota yhteyttä
Vas­taa­van työn­joh­ta­jan teh­tä­vät So­vi­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti Tapaus­kohtainen Ota yhteyttä
Hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­ta So­vi­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti
Hin­taan vai­kut­taa koh­teen läh­tö­tie­dot (2D/BIM), työn laa­juus se­kä las­ken­nan päi­vi­tys­ten mää­rä ra­ken­nus­hank­keen ede­tes­sä.
Tapaus­kohtainen
1000‑7000 €
Ota yhteyttä
Il­mas­to­sel­vi­tys ra­ken­nus­lu­paa var­ten Pien­ta­lo1
Pien­ta­lo2
Muut ta­paus­koh­tai­ses­ti
Pien­ta­lo, ei mää­rä­las­ken­taa
Pien­ta­lo, mää­rä­las­ken­nal­la
Muut koh­teet ta­paus­koh­tai­ses­ti
Alkaen 200 €
1000 €
1000‑7000 €
Ota yhteyttä
Tie­to­mal­lin­nus­pal­ve­lut So­vi­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­tiTapaus­kohtainen
Hin­taan vai­kut­taa koh­teen läh­tö­tie­dot (2D/BIM), koh­teen laa­juus se­kä tie­to­mal­lin päi­vi­tys­ten mää­rä ra­ken­nus­hank­keen ede­tes­sä. Las­ku­tus voi­daan teh­dä tun­ti­hin­ta­so­pi­muk­sel­la.
1000‑8000 €
Ota yhteyttä
Kun­to­tar­kas­tus Ra­ken­net­tu en­nen 1990
Ra­ken­net­tu 1990‑2010
Ra­ken­net­tu 2010 jäl­keen
En­nen 1990
1990‑2010
2010 jäl­keen
Koh­teen ra­ken­nus­vuo­si.
950 €
900 €
850 €
Ota yhteyttä
Kun­to­tut­ki­mus So­vi­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti
Tapaus­kohtainen
Hin­ta­luok­ka pien­ta­lol­le.
1500‑2000 €
Ota yhteyttä
Kos­teus­mit­taus Huo­neis­to
Pien­ta­lo
Si­säl­täen kaik­ki ve­si­pis­teel­li­set ti­lat. Ve­si­pis­teel­li­set ti­lat.
200 €
300 €
Ota yhteyttä
Be­to­nin kos­teus­mit­taus Kol­me mit­taus­pis­tet­tä
Suu­rem­mat ko­ko­nai­suu­det so­vi­taan ta­paus­koh­tai­ses­ti.
290 €
Ota yhteyttä

1 Mää­rä­las­ken­ta tar­vi­taan.
2 Si­säl­täen mää­rä­las­ken­nan.

Laboratoriohinnasto (alv. 0 %)

Tu­los­tus­hin­nas­to (pdf) Ver. 1.04

Pu­ris­tus­lu­juus
Akk­re­di­toi­tu
SFS-EN 12390-3
Ti­laus­lo­ma­ke (pdf) Ver. 1.03
50 €
Ota yhteyttä
Kar­bo­na­ti­soi­tu­mi­nen SFS-EN 14630 20 €
Ota yhteyttä
Ve­to­lu­juus SFS 5445 50 €
Ota yhteyttä
Ab­so­luut­ti­sen kos­teu­den mää­ri­tys VTT 2650 50 €
Ota yhteyttä
Kent­tä­ve­to­koe SFS 5446 50 €
Ota yhteyttä
Koe­kap­pa­lei­den päi­den sa­haus Be­to­ni­tes­taus 15 €
Ota yhteyttä


↑ Ta­kai­sin al­kuun