Insinööritoimisto KJ Oy

Joen­suu, Poh­jois-Kar­ja­la, se­kä muu Itä‑Suo­mi.
Pal­ve­lem­me ar­ki­päi­vi­sin ja vii­kon­lop­pui­sin.

Helatie 11, 80100 Joensuu

Mo­ni­puo­li­nen pal­ve­lu­tar­jon­tam­me so­vel­tuu niin yri­ty­sa­siak­kai­den kuin yk­si­tyis­hen­ki­löi­den­kin tar­pei­siin. Mat­ka­kus­tan­nuk­set Joen­suun ta­lou­sa­lueel­la ja Itä-Suo­men alueel­la si­säl­ty­vät hin­toi­hin. Ker­ro meil­le tar­peis­ta­si. Yh­teys­tie­dois­ta löy­dät hen­ki­lös­töm­me vas­tuua­lueit­tain.

Yhteystiedot →Ajankohtaista

Kar­ja­lai­nen 1.3.2023 | Täl­lai­nen on Joen­suun uu­si Mart­ta­kah­vio

Kar­ja­lai­nen 9.2.2023 | Hy­vä kun­to­tar­kas­tus on kaik­kien etu

Be­to­ni 8.12.2022 | Tes­taus­la­bo­ra­to­rioi­den ta­so­ko­keet 2022

Kar­ja­lai­nen 25.8.2021 | Huo­mio ar­ki­siin va­lin­toi­hin il­mas­ton puo­les­taTestauslaboratorio

Testauslaboratorio

In­si­nöö­ri­toi­mis­to KJ Oy:n la­bo­ra­to­rio on FI­NAS-akk­re­di­toin­ti­pal­ve­lun akk­re­di­toi­ma tes­taus­la­bo­ra­to­rio T359, akk­re­di­toin­ti­vaa­ti­mus SFS-EN ISO/IEC 17025. Tie­dot akk­re­di­toi­tuun pä­te­vyy­sa­luee­seen si­säl­ty­väs­tä toi­min­nas­ta ovat näh­tä­vis­sä verk­ko­si­vuil­ta finas.fi.

Laboratorio →


Suunnittelupalvelut

Tar­joam­me asiak­kail­le pal­ve­lui­ta puu­ra­ken­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen osal­ta. Ol­koon ky­sees­sä jo­ko uu­si tai van­ha tuo­te voim­me aut­taa si­nua sen ra­ken­teel­li­sen toi­min­nan pa­ran­ta­mi­ses­sa. Olem­me tu­ke­na­si myös yri­tyk­se­si tie­to­mal­lin­nuk­sen te­hos­ta­mi­ses­sa.

Suunnittelupalvelut →


Kuntotarkastukset

Asun­to­kau­pan yh­tey­des­sä teh­tä­vän ais­tien­va­rai­sen ja ra­ken­net­ta rik­ko­mat­to­man kun­to­tar­kas­tuk­sen ta­voit­tee­na on tuot­taa puo­luee­ton­ta tie­toa asun­to­kau­pan osa­puo­lil­le ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­tek­ni­ses­tä kun­nos­ta, kor­jaus­tar­peis­ta, vau­rio-, käyt­tö­tur­val­li­suus- ja ter­veys­ris­keis­tä se­kä toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sis­ta.

Kuntotarkastukset →


Yhteistyökumppaneitamme