Image without description

Laboratorio

Testauslaboratorio

FINAS-akkreditoitu testaus­laboratoriomme T359 Joensuussa

In­si­nöö­ri­toi­mis­to KJ Oy:n la­bo­ra­to­rio on FI­NAS-akk­re­di­toin­ti­pal­ve­lun akk­re­di­toi­ma tes­taus­la­bo­ra­to­rio T359, akk­re­di­toin­ti­vaa­ti­mus SFS-EN ISO/IEC 17025. Tie­dot akk­re­di­toi­tuun pä­te­vyy­sa­luee­seen si­säl­ty­väs­tä toi­min­nas­ta ovat näh­tä­vis­sä verk­ko­si­vuil­ta finas.fi.

Akk­re­di­toi­tu tes­taus­me­ne­tel­mä ta­kaa paik­kan­sa­pi­tä­vän tu­lok­sen be­to­nin pu­ris­tus­lu­juu­den to­den­ta­mi­seen. Säi­ly­täm­me koe­kap­pa­leet stan­dar­din vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti ko­ko tes­taus­ket­jun ajan vas­taa­not­ta­mi­ses­ta tes­tauk­seen as­ti. Tes­taus­tu­lok­set toi­mi­te­taan yleen­sä seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä koe­kap­pa­lei­den tes­taa­mi­ses­ta.

Be­to­nin elin­kaa­ri

La­bo­ra­to­riom­me toi­mii kai­kis­sa be­to­nin elin­kaa­ren vai­heis­sa. Tuo­tam­me luo­tet­ta­via tes­taus­tu­lok­sia uu­dis­ra­ken­ta­mis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mis­koh­tei­siin. Näyt­teet voi­vat ol­la val­miis­ta ra­ken­tees­ta otet­tu­ja ra­ken­ne­koe­kap­pa­lei­ta eli niin kut­sut­tu­ja po­ra­koe­näyt­tei­tä, tai val­mis­tuk­sen yh­tey­des­sä va­ki­muot­tei­hin teh­ty­jä lie­riö- tai kuu­tio­koe­kap­pa­lei­ta. La­bo­ra­to­riol­lam­me on myös oma muot­ti­ka­lus­to, jo­ta voi­daan hyö­dyn­tää asiak­kaan tar­pei­den mu­kai­ses­ti.

Be­to­nin pu­ris­tus­lu­juus
Akk­re­di­toi­tu
SFS-EN 12390-3
Ti­laus­lo­ma­ke (pdf) Ver. 1.03
Be­to­nin ti­heys
Akk­re­di­toi­tu
SFS-EN 12390-7
Hal­kai­su­ve­to­lu­juus
 
SFS-EN 12390-6
Ve­to­lu­juus
 
SFS 5445
Tar­tun­ta­lu­juus
 
SFS 5446
Kar­bo­na­ti­soi­tu­mis­sy­vyy­den mää­ri­tys
 
SFS-EN 14630
Klo­ri­di­pi­toi­suu­den mää­ri­tys
 
SFS-EN 14629
Ab­so­luut­ti­sen kos­teu­den mää­ri­tys
 
VTT 2650

Hinnasto →

Laitteistomme

Laboratoriomme laitteet ovat luokan 1 koneita

La­bo­ra­to­rios­sam­me on laa­ja lai­te­kan­ta. Lait­tei­den sään­nöl­li­nen ja riip­pu­ma­ton ka­lib­roin­ti var­mis­taa tes­taus­tu­los­ten tark­kuu­den ja jäl­ji­tet­tä­vyy­den. Lait­teem­me ovat ny­kyai­kai­sia ja täyt­tä­vät tes­taus­me­ne­tel­mien aset­ta­mat kor­keat vaa­ti­muk­set. Tyy­pil­li­ses­ti be­to­nis­ta mää­ri­te­tään pu­ris­tus­lu­juus, mut­ta lait­teis­tom­me mah­dol­lis­taa myös mui­den omi­nai­suuk­sien tut­ki­mi­sen. Pys­tym­me mää­rit­tä­mään pu­ris­tus­lu­juu­den li­säk­si muun muas­sa ve­to­lu­juu­den, hal­kai­su­ve­to­lu­juu­den, kar­bo­na­ti­soi­tu­mis­sy­vyy­den ja klo­ri­di­pi­toi­suu­den.

Kent­tä­ve­to­ko­keet

Pal­ve­lui­him­me si­säl­ty­vät myös kent­tä­ve­to­ko­keet, ku­ten alus­tan tar­tun­ta­ve­to­lu­juu­den mää­ri­tys tai pin­noit­teen tar­tun­ta­lu­juus alus­taan­sa. Va­li­koi­maam­me kuu­luu be­to­nin pu­ris­tus­luu­juu­den mää­ri­tys ai­net­ta rik­ko­mat­to­mal­la me­ne­tel­mäl­lä kim­mo­va­sa­ra­tes­tauk­se­na.

Cont­rols 2000 kN Be­to­ni­pu­ris­tin
LLOYD 30 kN Ve­to­ko­ne
To­ni Tech­nik 50 kN Pu­ris­tus- ja tai­vu­tus­ko­ne

Yhteystiedot →


↑ Ta­kai­sin al­kuun