Image without description

Palvelut

Mo­ni­puo­li­nen pal­ve­lu­tar­jon­tam­me so­vel­tuu niin yri­ty­sa­siak­kai­den kuin yk­si­tyis­hen­ki­löi­den­kin tar­pei­siin. Mat­ka­kus­tan­nuk­set Joen­suun ta­lou­sa­lueel­la ja Itä-Suo­men alueel­la si­säl­ty­vät hin­toi­hin. Ker­ro meil­le tar­peis­ta­si. Yh­teys­tie­dois­ta löy­dät hen­ki­lös­töm­me vas­tuua­lueit­tain.

Laboratorio | Suunnittelu | Tarkastukset | Mallinnus | Valvonta | Mittaukset

Image without description Image without description Image without description

Laboratorio- ja tutkimuspalvelut

In­si­nöö­ri­toi­mis­to KJ Oy:n la­bo­ra­to­rio on FI­NAS-akk­re­di­toin­ti­pal­ve­lun akk­re­di­toi­ma tes­taus­la­bo­ra­to­rio T359, akk­re­di­toin­ti­vaa­ti­mus SFS-EN ISO/IEC 17025. Tie­dot akk­re­di­toi­tuun pä­te­vyy­sa­luee­seen si­säl­ty­väs­tä toi­min­nas­ta ovat näh­tä­vis­sä verk­ko­si­vuil­ta finas.fi.

Laboratorio →

Konsultointi- ja kehityspalvelut

Monipuolinen puurakentamisen kehittäminen

Tar­joam­me asiak­kail­le pal­ve­lui­ta puu­ra­ken­ta­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen osal­ta. Ol­koon ky­sees­sä jo­ko uu­si tai van­ha tuo­te voim­me aut­taa si­nua sen ra­ken­teel­li­sen toi­min­nan pa­ran­ta­mi­ses­sa. Olem­me tu­ke­na­si myös yri­tyk­se­si tie­to­mal­lin­nuk­sen te­hos­ta­mi­ses­sa. Hinnasto →

Rakennus- ja rakennesuunnittelu

Rakennuslupakuvat eli pääpiirustukset sekä rakennesuunnitelmat

Suun­nit­te­lu­pal­ve­luis­sa asiak­kaan tar­peet ja toi­veet huo­mioi­daan ja suun­ni­tel­mat muo­tou­tu­vat nii­den poh­jal­ta. Suun­nit­te­lu­vai­he on ra­ken­nus­hank­kees­sa tär­keä vai­he, vaik­ka sen kus­tan­nuk­set ovat hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­sa pie­net. Suun­nit­te­lu­vai­heen rat­kai­suil­la on kui­ten­kin mer­kit­tä­vä vai­ku­tus hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­siin. Hinnasto →

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksia KH 90-00394 suoritusohjeen mukaisesti pientalojen asuntokauppaan

Asun­to­kau­pan yh­tey­des­sä teh­tä­vän ais­tien­va­rai­sen ja ra­ken­net­ta rik­ko­mat­to­man kun­to­tar­kas­tuk­sen ta­voit­tee­na on tuot­taa puo­luee­ton­ta tie­toa asun­to­kau­pan osa­puo­lil­le ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­tek­ni­ses­tä kun­nos­ta, kor­jaus­tar­peis­ta, vau­rio-, käyt­tö­tur­val­li­suus- ja ter­veys­ris­keis­tä se­kä toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sis­ta. Hinnasto →

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kunto ja mahdolliset vauriot, virheet ja niiden laajuus

Kun­to­tut­ki­muk­sis­sa teh­dään usein ra­ken­nea­vauk­sia. Ra­ken­nea­vauk­sien avul­la sel­vi­te­tään to­del­li­nen ra­ken­ne ja var­mis­te­taan sen kun­to, jos epäil­lään kos­teus- tai mik­ro­bi­vau­rioi­ta. Tar­vit­taes­sa ra­ken­nus­ma­te­riaa­leis­ta ote­taan näyt­tei­tä jat­ko­tut­ki­muk­sia var­ten. Hinnasto →

Image without description Image without description Image without description

Tietomallinnus

Inventointi- ja jälkimallinnus ARK/RAK rakennusasiakirjojen pohjalta

Aloi­tet­taes­sa kor­jaus­ra­ken­nus­koh­teen suun­nit­te­lua se­kä to­teu­tus­ta on tar­peen saa­da ko­ko­nais­ku­va ra­ken­teis­ta se­kä nii­den si­joit­tu­mi­ses­ta. Tar­joam­me tie­to­mal­lin­nus­ta ole­mas­sa ole­viin ra­ken­nu­sa­sia­kir­joi­hin pe­rus­tuen, joi­ta voit­te tu­kea eril­li­sil­lä kei­laus tai pis­te­pil­vi­mal­leil­la. Kat­so­taan yh­des­sä van­han ra­ken­nuk­sen lin­jat ja ko­rot tä­hän päi­vään. Hinnasto →

Hiilijalanjälkilaskenta

Rakennuksille vaaditaan tulevaisuudessa ilmastoselvitys hiilijalanjäljestä

Tuo­tam­me ra­ken­nus­koh­tei­den hii­li­ja­lan­jäl­jen ar­vioin­te­ja (LCA) Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön ja EU Le­vel(s) me­ne­tel­mien mu­kaan EN 15978 stan­dar­dia nou­dat­taen. Tar­vit­ta­via läh­tö­tie­to­ja las­ken­nal­le ovat ra­ken­nu­sa­sia­kir­jat (ARK/RAK) se­kä ener­gia­to­dis­tus tai ener­gia­sel­vi­tys. Hinnasto →

Vastaava työnjohtaja

Rakennusluvallisessa rakentamisessa on hankkeille nimettävä vastaava työnjohtaja

Vas­taa­va työn­joh­ta­ja huo­leh­tii muun muas­sa työ­maan asia­kir­jois­ta vas­ta­ten esi­mer­kik­si tar­kas­tu­sa­sia­kir­jois­ta se­kä huol­to­kir­jan ko­koa­mi­ses­ta. Li­säk­si vas­taa­va työn­joh­ta­ja vas­taa vi­ra­no­mai­syh­teis­työs­tä, kat­sel­muk­sis­ta se­kä työ­tur­val­li­suu­des­ta. Hinnasto →

Kosteusmittaus

Kosteusmittaus tuottaa varmuutta asuntokauppatilanteisiin

Kos­teus­mit­tauk­sen avul­la on mah­dol­lis­ta ha­vai­ta vau­rio tai ra­ken­nus­tek­ni­nen puu­te, en­nen kuin se on eden­nyt liian pit­käl­le ai­heut­taen kal­liin re­mon­tin. Teem­me kos­teus­mit­tauk­set kai­kis­ta ve­si­pis­teel­li­sis­tä ti­lois­ta. Koh­tei­tam­me ovat huo­neis­tot ja pien­ta­lot, lii­ke­ra­ken­nuk­set se­kä jul­ki­set kiin­teis­töt. Usein en­sim­mäi­nen tut­ki­mus on pin­ta­kos­teus­mit­taus. Teem­me myös pin­ta­kos­teus­mit­tauk­sia asun­to­kaup­paa var­ten. Hinnasto →

Betonin kosteusmittaukset

Mittauksella selvitetään esimerkiksi maanvaraisen betonilaatan suhteellinen kosteus

Be­to­nin suh­teel­li­nen kos­teus­mit­taus suo­ri­te­taan RT 14–10984 Be­to­nin suh­teel­li­sen kos­teu­den mit­taus -kor­tin mu­kai­ses­ti. Mit­taus­tu­los­ta voi­daan käyt­tää be­to­ni­laa­tan pääl­lys­tet­tä­vyy­den ar­vioin­tiin. Hinnasto →


↑ Ta­kai­sin al­kuun